فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

محمد ارغند
محمد ارغند

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی - گروه ریاضی
مرتبه علمی :
    استادیار
^